Algemene voorwaarden  | Nature Stories

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische verhoudingen(rechtsbetrekkingen), waarbij Nature Stories als opdrachtnemer optreedt. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Nature Stories waarbij andere partijen betrokken zijn.

Ga jij als opdrachtgever akkoord gaat met een eventuele opdracht? Dan ga je ook akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van jou als opdrachtgever worden uitgesloten. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als wij dit als partijen schriftelijk met elkaar afspreken.

Als een afspraak in deze voorwaarden niet van toepassing is, omdat een afspraak nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de andere afspraken in deze algemene voorwaarden gelden. Bestaat er onduidelijkheid over een of meerdere afspraken in deze voorwaarden of ontstaat er een situatie die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie worden uitgelegd naar de bedoeling van de wel gemaakte afspraken.

Voorstel

Nature Stories zal bij een verzoek tot dienstverlening een vrijblijvend voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passend tarief per email of post aan jou als potentiële opdrachtgever toezenden.

Het voorstel is geheel vrijblijvend. Pas na akkoord én verzending / bevestiging van een opdrachtbevestiging zal er door Nature Stories worden gestart met de werkzaamheden.

Als er geen akkoord is gegeven, maar jij als opdrachtgever er mee instemt dat Nature Stories start met de uitvoering van de werkzaamheden, dan wordt ervan uit gegaan dat jij de opdracht, zoals in de offerte is bepaald, hebt verstrekt.

Een voorstel is maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk met elkaar afgesproken. Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

De in het voorstel vermelde werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW. Daarom zal er in het voorstel, maar ook op de factuur worden vermeld dat een vrijstelling van toepassing is. Dit houdt in dat Nature Stories is vrijgesteld van het betalen van BTW en zal zij geen BTW aangifte bij de Belastingdienst hoeven doen. Eventuele reis-, verblijf- en verzendkosten zullen apart in het voorstel worden vermeld.

Er zal door Nature Stories ook een programma van wensen worden opgenomen. Het kan zijn dat deze bij het voorstel voor de verwachte werkzaamheden is bijgesloten. Als het voorstel nog niet voldoende gedetailleerd is zal het programma van wensen op een later moment worden toegezonden.

Nature Stories kan niet aan haar voorstel worden gehouden als jij als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Nature Stories is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een gedeelte van de opgegeven prijs.

Nature Stories is niet gebonden aan door jou voorgestelde wijzigingen op het originele voorstel. Dit is alleen mogelijk met schriftelijk akkoord van Nature Stories.

Uitvoering van de opdracht

Nature Stories voert de opdracht met goede zorg uit. Nature Stories heeft een inspanningsverplichting.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.

Mocht er sprake zijn van werkzaamheden op locatie, dan zal jij als opdrachtgever zorgen voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In beginsel ben jij als opdrachtgever verantwoordelijk voor daarbij behorende kosten, tenzij dit schriftelijk anders wordt afgesproken.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden baseert Nature Stories  zich op de door jou verstrekte informatie en gegevens. Het is dan ook belangrijk om Nature Stories direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie. In geval er informatie ontbreekt, onjuist of onvolledig is waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan Nature Stories daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Nature Stories geschatte termijn. Als Nature Stories verwacht dat de werkzaamheden zullen uitlopen zal Nature Stories de gevolgen van de uitloop voor de verdere planning bespreken. De geschatte termijn kan niet als een deadline worden aangemerkt.

Als Nature Stories informatie, gegevens of instructies nodig heeft van jou als opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden, beginnen de werkzaamheden en de geschatte termijn voor de uitvoering van deze werkzaamheden pas nadat jij deze aan Nature Stories hebt verstrekt.

Jij zal als opdrachtgever eventueel opgeleverde stukken, waaronder maar niet alleen, een advies, interieurplan of ontwerp, binnen 14 dagen na ontvangst beoordelen en controleren op juistheid. Je dient eventuele opmerkingen binnen deze 14 dagen schriftelijk te laten weten aan Nature Stories. Na kennisname en bespreking van de opmerkingen zal Nature Stories waar nodig zo goed mogelijk uitvoering geven aan een onderling vastgestelde oplossing.

Tegenvallende resultaten (je kunt hierbij denken aan: iets niet mooi vinden) kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbindingen. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen hiervoor ook geen reden zijn.

Afwijkingen van geringe betekenis zijn in ieder geval afwijkingen die geen of in ondergeschikte c.q. beperkte mate invloed hebben op de gebruikswaarde van een advies of opgeleverde stukken. Als de werkzaamheden in fasen wordt uitgevoerd dan kan Nature Stories de werkzaamheden uitstellen totdat de werkzaamheden zijn beoordeeld en gecontroleerd op juistheid.

Derden

Nature Stories mag andere partijen inschakelen voor de uitvoering van de opdracht.

In overleg met jou als opdrachtgever wordt bepaald of de opdracht alleen wordt gegeven en aanvaard door Nature Stories of dat jij een opdracht rechtstreeks verstrekt aan een derde partij.

Er kan worden afgesproken dat Nature Stories hierbij als gemachtigde van jou als opdrachtgever optreedt.

In de situatie waarbij de opdracht rechtstreeks door jou aan de derde partij wordt verstrekt of Nature Stories als gemachtigde optreedt, is het inschakelen van deze derden voor rekening en risico van jou als opdrachtgever.

Ben jij als opdrachtgever geen consument, dan is Nature Stories tegenover jou, niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 BW en 7:404 BW is uitgesloten.

Jij zal als opdrachtgever altijd met Nature Stories overleggen of het samenwerken met een of meer andere partijen, bijvoorbeeld een adviseur, noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de werkzaamheden, voordat zij worden ingeschakeld.

Aanpassing van de opdracht

Soms is het voor een goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk gemaakte afspraken te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen samen overleggen over een eventuele wijziging en/of aanvulling. Aanpassing van de overeenkomst kan gevolgen voor bijvoorbeeld de opdracht zelf, prijs en de termijn van uitvoering hebben.

Er is in ieder geval aanleiding de inhoud van de opdracht, prijs of termijn van uitvoering aan te passen als:

 • Er belangrijke wijzigingen optreden in wet- en regelgeving;
 • Er belangrijke wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van wensen;
 • Jij als opdrachtgever graag wijzigingen of varianten wil van werkzaamheden die al zijn vastgesteld, goedgekeurd of binnen een termijn van 14 dagen niet zijn beoordeeld of goedgekeurd en als vaststaand zijn aangenomen;
 • Extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken te zijn en op het moment van het aangaan van de opdracht onvoorzienbaar waren.

Nature Stories mag haar prijzen jaarlijks te indexeren. Indexeren is het aanpassen van het afgesproken bedrag aan de stijging van algemene prijzen.

Uitstellen(opschorting) en stopzetten(beëindiging) van de overeenkomst.

Wij als partijen kunnen altijd gezamenlijk besluiten de overeenkomst stop te zetten.

Ben jij als opdrachtgever geen consument dan kan jij, in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW, de opdracht voor bepaalde tijd tussentijds stopzetten als de overgebleven kosten genoemd in het geaccepteerde voorstel worden betaald.

Als jij als consument de opdracht voor bepaalde tijd tussentijds stopzet dan zal je een vergoeding moeten betalen zoals in artikel 7:406 BW is geregeld.

Nature Stories kan deze opdracht niet tussentijds stopzetten, nu het gaat om een opdracht voor bepaalde tijd.

Nature Stories mag de opdracht wel stopzetten als er sprake is van een gewichtige reden.

Nature Stories kan de opdracht dan schriftelijk stopzetten met een opzegtermijn van 30 dagen.

Als de opdracht wordt stopgezet door Nature Stories zal je als opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden moeten betalen als deze van betekenis zijn.

Als wij als partijen afspraken uit deze algemene voorwaarden of bestaande overeenkomst, binnen een periode van vier weken, ondanks een schriftelijke aanmaning, niet of niet volledig nakomen, dan mag de andere partij de overeenkomst, met onmiddellijke ingang schriftelijk uitstellen of stopzetten.

Het uitstellen van afspraken uit de overeenkomst of het stopzetten van de overeenkomst moet wel in verhouding staan met de geschonden afspraak en niet in strijd zijn met enig dwingendrechtelijke bepaling.

Schriftelijk aanmanen betekent in dit geval dat er een (aangetekende)brief wordt verstuurd om de andere partij nog een keer de kans te geven binnen een redelijke termijn de gemaakte afspraken na te komen.

Nature Stories mag de (afspraken uit de) overeenkomst met onmiddellijke ingang uitstellen of stopzetten, als er aan jou als opdrachtgever is gevraagd een aanbetaling te doen, maar dit niet is gedaan.

Nature Stories mag de overeenkomst stopzetten als er zich andere omstandigheden voordoen welke zodanig zijn dat nakoming van de afspraken onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nature Stories kan worden gevergd.

In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging- als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven-, van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor jij niet vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken, mag Nature Stories de overeenkomst met directe ingang stopzetten.

Door het overlijden van jou als opdrachtgever eindigt de overeenkomst niet. Wel geeft het jouw erfgenamen of rechtverkrijgenden het recht de opdracht stop te zetten.

Voor uitstellen of stopzetten, zoals bedoeld in dit artikel, is geen uitspraak van een rechter nodig.

Als de overeenkomst wordt stopgezet, zijn de vorderingen van Nature Stories op jou als opdrachtgever direct op te eisen.

Nature Stories is niet aansprakelijk voor enige kosten of een schadevergoeding door uitstellen of stopzetten. Als het uitstellen of stopzetten is toe te rekenen aan jou als opdrachtgever, dan ben jij aansprakelijk voor de door Nature Stories geleden schade.

Betaling

Er vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. Soms kan het zo zijn dat Nature Stories 50% van het totaalbedrag bij akkoord op het voorstel in rekening brengt en 50% na afronding van de werkzaamheden.

Binnen twee weken na het verzenden van een factuur behoor je als opdrachtgever te betalen. Na de betaaltermijn van 14 dagen ontvang je een betalingsherinnering. Na het verlopen van de termijn die in de betalingsherinnering staat, ben je als opdrachtgever in verzuim.

Nature Stories mag verdere uitvoering van werkzaamheden uitstellen, als er niet wordt betaald.

Je bent als opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het te betalen bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

Als je als opdrachtgever in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van bestaande afspraken, dan komen alle redelijke kosten om ervoor te zorgen dat je de afspraken nakomt, zonder dat daar een rechter aan te pas komt, voor jouw rekening.

Deze kosten worden berekend op basis van de Wettelijke Staffel Buitengerechtelijk incassokosten. Als Nature Stories hogere kosten voor de incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan dien je de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Dit geldt alleen voor jou als opdrachtgever als je geen consument bent.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en uitvoeringskosten van een uitspraak komen voor rekening van iedere opdrachtgever. Je bent als opdrachtgever over de incassokosten ook rente verschuldigd.

Herroeping bij koop op afstand consument

Je hebt als consument bij koop op afstand in beginsel het recht de overeenkomst tot 14 dagen na het sluiten hiervan zonder opgave van redenen annuleren. Je kan dit doen door een email te sturen naar info@rozelie of rozelie@naturestories.nl. Je ontvangt een ontvangstbevestiging.

Het herroepingsrecht geldt niet wanneer je als consument hebt ingestemd met het volledig leveren van een dienst binnen de bedenktijd en daarbij ook expliciet afstand hebt gedaan van het herroepingsrecht. Er gelden dus 3 voorwaarden om het herroepingsrecht uit te sluiten:

 1. Je moet instemmen om de levering van de dienst plaats te laten vinden binnen de bedenktijd.
 2. Je moet verklaren afstand te doen van jouw herroepingsrecht.
 3. De dienst moet daadwerkelijk volledig geleverd zijn.

Als je als consument gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht, dan stort Nature Stories uiterlijk veertien kalenderdagen na het herroepen van de overeenkomst het betaalde bedrag terug.

Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

Nature Stories is tegenover jou als opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

Nature Stories is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

 • Bij jou als opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens jou verstrekt aan Nature Stories;
 • Bij jou als opdrachtgever of derden ontstane (bedrijfs-), indirecte of gevolgschade;
 • tegenvallende resultaten;
 • Afwijkingen van geringe betekenis;
 • Het niet gebruiken van het advies, plan, ontwerp of andere stukken;
 • Onjuistheden die niet binnen 14 dagen na ontvangst van opgeleverde stukken kenbaar zijn gemaakt.

Intellectueel eigendom

Nature Stories behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Hierbij kan worden gedacht aan stukken, zoals adviezen, schetsen, ontwerpen, tekeningen, ramingen, rapporten, beeldmateriaal of andere documenten.

De stukken mogen voor eigen doeleinden worden gebruikt, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond. Mocht je hiervoor toch toestemming gekregen dan ben je verplicht tot naamsvermelding zoals hierna wordt omschreven. Bijvoorbeeld ontwerp: Nature Stories.

Ook mag je zonder toestemming van Nature Stories geen wijzigingen in de stukken aanbrengen.

Nature Stories mag de stukken gebruiken voor eigen promotie en publicaties, waaronder, maar niet alleen, website en blogs, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

Nature Stories mag licenties (gebruikersrechten) met betrekking tot de stukken aan andere partijen verlenen.

Het is voor jou als opdrachtgever, tenzij anders met elkaar afgesproken, niet toegestaan een sublicentie van jouw gebruikersrecht aan anderen te verlenen of jouw gebruikersrecht over te dragen. De stukken die Nature Stories aan jou heeft toegestuurd, zijn dus in beginsel alleen voor jou als opdrachtgever bedoeld.

Nature Stories is niet aansprakelijk voor door jou aangeleverde documenten die inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, bijvoorbeeld een auteursrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom. Jij garandeert als opdrachtgever dat de over te dragen rechten onbezwaard zijn en dat er geen rechten van anderen op rusten.

Als Nature Stories toch aansprakelijk wordt gesteld, vanwege een inbreuk op de rechten van derden, dan vrijwaar jij Nature Stories in en buiten rechte.

Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een situatie waarbij jij aan Nature Stories een ontwerp geeft van een ander bedrijf en vraagt of Nature Stories dit verder wil gebruiken in haar ontwerp. Jij hebt hiervoor geen toestemming gekregen van dit bedrijf. Dit bedrijf zou jou, maar ook Nature Stories aan kunnen spreken op een “inbreuk op haar rechten” als Nature Stories dit ontwerp zou gebruiken.

Buiten rechte betekent een situatie waarbij Nature Stories aansprakelijk wordt gesteld door een derde partij, zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Als Nature Stories door een derde partij wordt aangesproken, dan behoor jij als opdrachtgever Nature Stories bij te staan en alle acties te ondernemen welke van jou mogen worden verwacht.

Elektronische communicatie

Wij kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Wij zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet afleveren, vertraging bij aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie. Ook zijn wij tegenover elkaar niet aansprakelijk voor het overbrengen van virussen, het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere benodigde middelen. We zullen er samen alles aan doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van de voornoemde risico’s.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle juridische verhoudingen (rechtsbetrekkingen) waarbij Nature Stories partij is. De rechter in de vestigingsplaats van Nature Stories is alleen bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders bepaald.

Geschillen tussen opdrachtgever en Nature Stories worden door Nature Stories zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen door Nature Stories voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Interieuradvies

Kleuradvies

Interieurstyling

KVK: 30286133

BTW: NL001911947B59   |   ALGEMENE VOORWAARDEN

© 2024 NATURE STORIES BY ROZELIE